Macap M2D Digital Grinder - Silver 225g Hopper
£390.98

Macap M2D Digitial Grinder Silver - On-Demand Grinder:

  • 1 Programmable Dose
  • Blade Size - 50 mm diameter
  • Power - 150W
  • Hopper Capacity - 225g
  • Width - 152mm
  • Depth - 250mm
  • Height - 382mm
  • Weight - 4.7kg